hands of a businessman

تغییر پی در پی مدیران اداره آموزش و پرورش ملکان زیان‌بار است/ نگاه سیاسی به آموزش و پرورش باعث آسیب دیدن چرخه آموزشی و فرهنگی میشود

عدم دخالت نهادهای دارای قدرت در محدوده وظایف یکدیگر به عنوان اصل تفکیک یا استقلال قوا شناخته میشود. رعایت شدن این اصل مهم باعث تقسیم وظایف و توزیع عادلانه قدرت در جامعه شده و از ایجاد و تثبیت خودکامگی و تک‌روی های مختلف فردی و گروهی در جامعه جلوگیری میکند.

نبود دوراندیشی سیاسی و اجتماعی و منفعت طلبی افراطی باعث میشود زمانیکه نیروها و جریانهای دارای قدرت یک منطقه باهم اختلاف داشته باشند یا قدرت گیری و تثبیت نفوذ جریان مقابل را باعث تضعیف موقعیت خودشان بدانند با روشهای مختلف سعی کنند از این قدرت گیری جلوگیری نمایند و متاسفانه در این جنگ قدرت، منافع عمومی هست که بیشترین آسیب را می‌بیند. به نظر می‌رسد وضعیت فعلی که بر اداره آموزش و پرورش ملکان حاکم شده حاصل بی توجهی جریانهای مختلف قدرت به منافع عمومی و تبدیل این اداره مهم به عنوان میدانی برای جنگ و زورآزمایی سیاسی، میباشد.

به این نکته هم باید توجه شود که عزل یک مدیر در هر سیستم حکومتی یک مسئله عادی و پذیرفته شده میباشد بخصوص که در کشور ما در اکثر موارد برای انتخاب مدیران بر سیستم فکری آزمون و خطا تکیه میشود و در چنین سیستمی مدیران زودبزود تغییر می‌یابند. مشکل زمانی ایجاد میشود که جریانهای رقیب بخواهند این عزل و نصب ها را در جهت منافع گوناگون خود تفسیر نمایند و متاسفانه چنین رویکردی در شهرستان ملکان در جریان می‌باشد و لازم است که نسبت به رفع آن چاره اندیشی شود.

نهادهای مختلف قدرت در شهرستان بهتر است به اصل تفکیک قوا پایبندی داشته و در هر شرایطی منافع عمومی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند تا از وارد شدن آسیب های غیرقابل جبران بر سیستم آموزشی و فرهنگی شهرستان ملکان جلوگیری گردد.

توسط naseri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *