دسته: شعر تورکی

istockphoto 1499453496 612x612 1

شعر ترکی گول دِئدیم سَنه از تارویردی یوسف زاده

گول دِئدیم گول دِئدیم، گول دِئدیم سَنهقوی گوله قوی گوله، بویانیم گوزل اَلیمنَن اَلیمنَن، اَلیمنَن یاپیشقوی دویوم قوی دویوم، دایانیم گوزل قویگینان قویگینان، زاماننان چیخیمسن منه اُولگینان، زامانیم  گوزل گلگینن …

istockphoto 1476190237 612x612 1

شعر تورکی خسته یم از تارویردی یوسف زاده

خسته یم یورقونام جاننان بئزمیشمشهرتدن بئزمیشم، شاننان بئزمیشمسوزآچیب  فانیدن  فنادن دئمهفانیدن  بئزمیشم، فاننان  بئزمیشم بیرعومور یانچی تک  یاننان باخمیشامهی یاتیب هی دوروب، هاننان باخمیشامهرزاددان  ال چَکَن  خسته لر کیمییانچیدان بئزمیشم،…