برچسب: اشعار تارویردی یوسف زاده

istockphoto 1499453496 612x612 1

شعر ترکی گول دِئدیم سَنه از تارویردی یوسف زاده

گول دِئدیم گول دِئدیم، گول دِئدیم سَنهقوی گوله قوی گوله، بویانیم گوزل اَلیمنَن اَلیمنَن، اَلیمنَن یاپیشقوی دویوم قوی دویوم، دایانیم گوزل قویگینان قویگینان، زاماننان چیخیمسن منه اُولگینان، زامانیم  گوزل گلگینن …